Việt cọng vùng vẫy thoát Trung?

Kính mời quý bạn xem bài: Quan hệ Việt – Trung ‘sóng gió’ tới mức nào? by VOA. 17/09/2017.
temp-danlambao
Hán tặc và hán nô.

Trường tồn chỉ một con đường
Ấy là diệt cọng chống phường xâm lăng
Toàn dân ai nấy một lòng
Đứng lên giữ nước để không thuộc Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Quyết tâm chống lại giặc Tàu bắc phương
Nguyện thề gìn giữ quê hương
Hy sinh giữ nước là thương giống nòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 17, 2017 1000 EST