Xâm lấn láng giềng kiểu Tàu

Kính mời quý bạn xem bài: Cách Trung Quốc xâm lược láng giềng : Kết ước rồi bội ước by Mai Vân – RFI. Đăng ngày 23-08-2017 Sửa đổi ngày 23-08-2017 16:28.
carte-doklam-rfi_0
Bản đồ nới tranh chấp – Doklam – giữa Bhutan và Trung Quốc. © RFI

Mở đầu kết ước làm tin
Láng giềng sơ ý Tàu liền lấn ngay
Mới rồi cờ cắm Sandy Cay (1)
Trông ra vô hại chờ ngày đắp xây
Tin Tàu mất nước có ngày
Canh phòng cẩn mật đêm ngày ngừa gian.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, August 24, 2017 0000 EST
1- Trung Quốc cắm cờ trên đá Tri Lễ, thuộc quần đảo Trường Sa