Đồng chí bất đồng chủ quyền

Kính mời quý bạn xem bài: Tình đồng chí có giúp giữ được chủ quyền biển đảo?
by Ls Nguyễn Văn Thân (Danlambao) 13.08.2017.
temp-danlambao
Hán nô cụng ly cùng Hán tặc

Tàu Việt cọng có tình đồng chí
Nhưng biển đảo cố ý bất đồng
Tàu nay được Trọng hết lòng
Hiến dâng tất cả để mong an lành

Đứng lên diệt súc sanh Việt cọng
Vì tồn vong diệt Trọng thoát Tàu
Đồng bào đoàn kết bên nhau
Quyết tâm giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 13, 2017 1800 EST