Dân Đồng Tâm phải đồng lòng

Kính mời quý bạn xem bài: Chủ tịch Chung ‘mong dân Đồng Tâm chấp hành’ by BBC. 7 tháng 7 2017.
_96838656_16c0e742-0afe-4a57-a0db-85fb66ed6ec5
Ông Nguyễn Đức Chung và người dân Đồng Tâm

Dân Đồng Tâm phải đồng lòng
Đứng lên chống lại tập đoàn Viêttel
Mất đất dân sẽ đói nghèo!
Lấy gì dân sống nằm queo ở nhà?
Nếu như nhà nước tính xa
Cứ theo diện tích thành ra cổ phần
Chia đều ra các hộ dân
Mỗi mùa sinh lợi giúp dân sống còn
Đẩy dân khỏi cuộc sinh tồn
Bước vào tuyệt lộ hỏi còn chờ chi?
Quốc phòng hỏi để làm gì?
An dân bảo quốc cũng vì Nhân Dân
Không vì cái gốc vì dân
Ấy là quốc tặc phải cần diệt ngay!

Nếu Viettel chiếm đất canh tác của dân thì cần phải:
1- Ưu tiên tạo công ăn việc làm cho dân
2- Đền bù thiệt hại mỗi mùa cho dân suốt thời gian Việttel chiếm đất Đồng Tâm
3- Hoặc tìm một nơi canh tác khác để người dân có thể tự lo cuộc sống.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, July 09, 2017 1830 EST