Dân Tộc Việt Nam không thể chết

Kính mời quý bạn xem bài: Cái chết của một Dân Tộc by Phạm Thành – Ba Cây Trúc. 07-05-2017.

Dân tộc Việt không dễ gì chết
Bốn lần Bắc thuộc chẳng hết người Nam
Đừng hòng thôn tính Việt Nam
Thời nào cũng có dân Nam anh hùng
Nay cọng sản phục tùng Tập đế
Cùng một đảng tìm kế hại nhau
Không cùng đoàn kết chống Tàu
Toàn dân đứng dậy đánh Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, June 05, 2017 2000 EST
1- Cái chết của một dân tộc