Chia rẽ là chết!

Kính mời quý bạn xem video:

Anh hùng thay côn đồ Việt Cọng!
Đàn áp dân lú Trọng Phúc Quang
Biển Đông sông núi tan hoang
Sao không chống lại chỉ toàn giết dân?

Hỡi toàn dân bất phân lương giáo
Cùng đứng lên chống cáo vô thần
Làm ngơ vô cảm chết dần
Như từng chiếc đũa bẻ lần gãy đôi!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, June 29, 2017 2330 EST