Cá Voi Xanh và Hải Dương

Kính mời quý bạn xem videos:Cá Voi Xanh với Hải Dương
Hai mốc trên biển phân đường Biển Đông?
Việt Nam cần phải một lòng
Quyết thề ngăn chận để không thuộc Tàu
Đứng lên già trẻ bên nhau
Gái trai Kinh Thượng chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, June 27, 2017 2150 EST
1- Tàu Trung Quốc hành xử như cướp biển, đâm vỡ tàu Kiểm ngư Việt Nam