Tổng Thống Hoa kỳ và Thủ Tướng Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Tóm tắt buổi nói chuyện của Tổng Thống Hoa kỳ Donald Trump và Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc by Trần Văn Giang (Danlambao) 8/6/2017.
Screen Shot 2560-06-09 at 7.15.36 AM.png
Tổng Thống Hoa kỳ Donald Trump và Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc ngày 31 tháng 5 năm 2017

Nhẹ nhàng lời lẽ ngoại giao
Ông Trump giò lái đá vào giữa goal
Đáng ra để lũ du côn
Hỏi móc như thế may còn thứ tha
Đường đường Tổng thống USA
Phải nên biết gọi mới ra học hành
Hai chữ Phúc f*ck khác thanh
Cho đồng âm ấy là anh khinh người!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, June 09, 2017 0000 EST