Việt Tàu nhất trí kiểm soát bất đồng ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: TQ và VN nhất trí kiểm soát bất đồng ở Biển Đông by BBC – 15 tháng 5 2017.
_96063199_gettyimages-682926360
Trần Đại Quang và Tập Cận Bình

Việt-Tàu kiểm soát bất đồng
Đại Quang nhất trí Biển Đông thuộc Tàu
Bị mất đất nước không đau
Nên không lên tiếng đòi Tàu cút đi
Tàu không thèm nói làm chi
Nhét tiền miệng Trọng tức thì im ngay
Hỡi người yêu nước Việt này
Đứng lên diệt cọng chung tay chống Tàu
Hỡi toàn dân Việt hãy mau
Đồng tâm hiệp lực chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 16, 2017 0000 EST