Đại Quang Bán Nước

Kính mời quý bạn xem bài: Lãnh đạo Việt-Trung bàn thảo ‘tích cực’ về Biển Đông by BBC. 12 tháng 5 2017.
_96029319_xxjpbee001848_20170511_tppfn0a001-1
Các lãnh đạo Việt – Trung và phu nhân xem ảnh động Tam Cốc trong triển lãm về Việt Nam tại Bắc Kinh

Đại Quang Trọng lú như nhau
Nên không đổ lỗi giặc Tàu xâm lăng
Lẽ nào ông chẳng biết rằng
Đảo ta Tàu chiếm và đang đắp bồi?
Đường đường chủ tịch mà tồi
Gặp quân cướp nước lại ngồi im re!
Tàu cho xem ảnh nước nhà
Đó là cảnh báo nước ta thuộc Tàu!
Quang và Tam Cốc lạ sao?
Qua Tàu mới thấy thế nào nước ta?
Ấy là nhục lắm Quang à!
Tàu cười chủ tịch nước nhà chưa thông
Cho nên mất nước mà không
Một lời phản đối cho lòng bớt căm
Đứng lên ơi hỡi toàn dân
Non sông đất Việt đang cần cứu nguy!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, May 13, 2017 2250 EST