Họp Trung Ương để làm gì?

Kính mời quý bạn xem bài: Họp Trung ương 5 để đề cao Ủy ban Kiểm tra? by BBC. 05/02/2017.
_95877320_nguyenphutrong_othersgettyimages-507165530
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ khai mạc Hội nghị Trung ương 5

Nước nhà đang bị xâm lăng
Trọng lo họp đảng chia phần làm ăn
Không lo chuyện nước chuyện dân
Chỉ lo đảng chết nhăn răng mất quyền
Trọng ơi đảng chỉ là thuyền
Người dân là nước lật thuyền như chơi
Đồng bào ở khắp nơi nơi
Đứng lên diệt cọng xây đời ấm no
Việt nam dân chủ tự do
Người người đoàn kết cùng lo chống Tàu
Đồng bào hãy đứng lên mau
Cứu nguy đất nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, May 02, 2017 2200 EST