Tuổi Trẻ Việt Nam Đứng Lên Giữ Nước

Kính mời quý bạn xem bài: Hỡi người trẻ Việt Nam by Điệp Mỹ Linh (Danlambao) 01.05.2017.
Boy-TrongDong-Wave-danlambao
Bạn trẻ đang giục trống đồng.

”Trả lại ta Núi Sông Biển Đảo!”
Mới đúng là hữu hảo lân bang
Ỷ vào sức mạnh tràn sang
Sẽ như 79 đầy đàng tử thi!

Nước Việt còn nhờ nơi tuổi trẻ
Hãy đứng lên bảo vệ Núi Sông
Bắc Nam trai gái đồng lòng
Noi gương Trưng Triệu giống dòng Lạc Long

Tuổi trẻ ơi! Nước đang nguy khốn
Bắc chí Nam khắp chốn dân Tàu
Công nhân, du lịch cưới dâu
Nay không đứng dậy, mai đâu nước mình?

Tuổi trẻ ơi! Bắc Kinh thâm độc
Đang dùng tiền nhét bọc cường quyền
Nên cần xóa sạch chính chuyên
Đa nguyên mới cứu được thuyền Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, May 01, 2017 0000 EST
1- GIẶC ĐẾN NHÀ, TOÀN DÂN VIỆT NAM CÒN ĐỢI GÌ MÀ KHÔNG VÙNG DẬY ?