Ngoại trưởng VN thăm Mỹ sau khi đến TQ

Kính mời quý bạn xem bài: Ngoại trưởng VN thăm Mỹ sau khi đến TQ by BBC. 20 tháng 4 2017.
_95722598_pbm
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng 12

Đến Bắc Kinh trước khi qua Mỹ
Cọng sản Việt biết sỉ hay không
Đường đi sang Mỹ phải vòng
Ghé chầu thiên tử lấy lòng đàn anh?
Hãy chứng tỏ nước mình độc lập
Đi đâu không phải gặp hỏi Tàu
Cùng dân nhất trí bên nhau
Quyết tâm chống lại giặc Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, April 21, 2017 0000 EST