Nhà nước kiện dân

Kính mời quý bạn xem bài: Khởi tố vụ biểu tình ở Lộc Hà, Hà Tĩnh by BBC. 4/12/2017.
_95596346_3d670afe-6175-4f80-a538-2e073708f120
Biểu tình ở Lộc Hà hôm 3/4

Côn an Hà Tỉnh Lộc Hà
Kiện dân khiếu nại Formosa chận đường
Dân mình sao lại không thương
Lại bênh kẻ hại quê hương điêu tàn?
Đứng lên cả nước toàn dân
Bắc Nam số 1 hãy ngăn 1 ngày
Côn an toàn quốc ra tay
Tràn vào trụ sở chiếm ngay tức thì
Ba Đình Hán cọng không đi
Kéo đầu chúng xuống bắt đi về Tàu
Đồng bào đoàn kết bên nhau
Mới mong đuổi giặc chống Tàu thành công.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, April 12, 2017 2000 EST