Việt Nam thực sự đã mất vào tay Tàu cộng khi nào?

Việt Nam thực sự đã mất vào tay Tàu cộng khi nào?
Bản đồ mọi khu vực đảng CSVN đồng ý cho Tàu cộng hiện diện trên khắp lãnh thổ Việt Nam

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, March 30, 2017 2103 EST

Advertisements