Tổng Biểu tình ngày 26 tháng 3 năm 2017

Toàn dân xin hãy đứng lên
Chống Tàu cứu nước xây nền tự do
Đừng mong độc lập ai cho
Phải đòi mới có đừng mơ hảo huyền
Đứng lên đòi lại dân quyền
Lật bè bán nước độc quyền Trọng Quang.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 26, 2017 1200 EST