Biểu tình chống Formosa ngày Chủ Nhật, 19 tháng 3 năm 2017

Formosa get out!
Or communists step down
When people stand up
All will be gone!

FORMOSA CÚT KHỎI VIỆT NAM
HAY CỌNG SẢN SẼ NHÀO VÌ THAM
KHI TOÀN DÂN CẢ NƯỚC NỔI DẬY
FORMOSA VÀ ĐẢNG SẼ CÙNG TAN!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 19, 2017 1430 EST

www.vietnamexodus.info

View original post

Advertisements