Muốn giữ nước phải bảo vệ Biển Đảo

Kính mời quý bạn xem bài: Tư lệnh Hải quân Việt Nam thăm Trung Quốc by BBC 16 tháng 3 năm 2017.
Tư lệnh Hải quân CSVN thăm Tàu cộng-babui-danlambao
Tư lệnh Hải quân CSVN thăm Tàu cộng – Ba Bụi (Dân Làm báo)

_95172214_8777491d-90d1-442e-9b10-199c9f11e856
Đề Đốc Phạm Hoài Nam và Thượng Tướng Thường Vạn Toàn

Đường đường thủ lãnh hải quân
Đi chầu tướng giặc cướp quần đảo ta
Có không hận nước thù nhà?
Đòi gì với giặc hay là lại dâng
Dâng đất dâng biển dâng quân
Trình lên thống lĩnh số quân nước mình
Rõ ràng lệ thuộc Bắc Kinh
Còn ba năm nữa nước mình về đâu
Tướng Nam sứ mạng qua chầu
Ắt là học tập bắt cầu nhập Trung
Bốn ngàn năm Việt tộc oai hùng
Lẽ nào chấm dứt tận cùng ngang đây?
Hỡi ai yêu nước non này
Đứng lên cứu nước diệt bầy Hán nô
Muôn dân già trẻ cùng hô
Chống Tàu bảo vệ cơ đồ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, March 17, 2017 0000 EST