Việt Nam Rồi Sẽ Về Đâu?

Việt Nam rồi sẽ về đâu?
Cọng nô dâng hiến cho Tàu từ lâu!
Nếu không đứng dậy mau mau
Sẽ thành nô lệ cho Tàu muôn năm
Toàn dân Nam Bắc nghe chăng
Sơn hà nguy biến xâm lăng cận kề
Thành Đô Linh đã quyết thề
Nước mất còn đảng nguyện về Bắc phương
Bây giờ chỉ một con đường
Đứng lên liều chết Quê Hương mới còn
Ai người vì nước vì non
Đứng ra lãnh đạo cứu non sông này.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 15, 2017 0000 EST

Advertisements