Biểu tình chống Formosa ngày Chủ Nhật, 12 tháng 3 năm 2017

Đứng lên giữ nước người ơi!
Tàu đang lấn chiếm biển khơi của mình
Nam Quan Bản Giốc hữu tình
Núi Đất Tục Lãm Ba Bình còn đâu?
Cá Voi Xanh sẽ tìm dầu
Biển Đông hứa hẹn nhiều sầu ít vui
Đứng lên chống lại con trời
Trẻ già trai gái đáp lời núi sông
Hy sinh thề quyết một lòng
Giữ yên bờ cõi Lạc Hồng muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 12, 2017 1530 EST