Việt Phi Mã Indo nên chuẩn bị đối đầu Cá Voi Xanh

Kính mời quý bạn xem bài: TQ đưa vào hoạt động giàn khoan lớn nhất thế giới by BBC. 7 tháng 3 2017.
_94967719_744e1b81-46b9-49c1-87b9-e830f45c1ccd
Giàn khoan Cá Voi Xanh I cao tương đương tòa nhà 37 tầng.

Đây: Giàn khoan Cá Voi Xanh!
Lớn nhất thế giới của anh Ba Tàu
Giàn này sẽ đặt nơi đâu?
Hoa Đông Hoàng Hải nước sâu Thái Bình?
Tôi e nô Hán Ba Đình
Biết chắc nó sẽ chình ình Biển Đông
Lý nào Tầu lại khi không
Dựng lên giàn khủng để trông mỗi ngày?
Toàn dân hãy chuẩn bị ngay
Quyết tâm giữ nước chờ ngày đứng lên
Nắm đầu xách cổ những tên
Cam tâm bán nước chịu hèn vong nô
Dân Nam quyết giữ cơ đồ
Muôn năm toàn vẹn cõi bờ Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, March 08, 2017 0000 EST
1- China launches world’s largest oil exploration sea platform
2- China launches world’s largest oil exploration offshore platform
3- China Builds World Largest Oil Rig to Exploit South China Sea Oil