Ông Trịnh Xuân Thanh kêu gọi nhân dân cả nước tham gia Tổng biểu tình toàn quốc ngày 5/3/2017

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, March 05, 2017 1900 EST

Advertisements