Chống Tàu trên Biển

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Việt Nam bắt đầu có chiến lược mới chống Trung Quốc by RFI. Đăng ngày 20-02-2017 Sửa đổi ngày 20-02-2017 15:03.
kilo
Tàu ngầm lớp Kilo của Nga

Chiến trường khí cụ thời xưa
Nếu đem so sánh bây giờ khác xa
Muốn cho bền vững nước nhà
Phải cần kỹ thuật thật là tinh vi
Ngày nay khí giới loại gì
Cũng cần có chip mới đi đúng đường
Hãy nhìn vũ khí Bắc phương
Rồi tìm những thứ khả đương mua về
Quyết tâm bảo vệ sơn khê
Trẻ già trai gái quyết thề hy sinh!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, February 21, 2017 2130 EST