Lòng tham của Tàu Cộng

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông không phải là tham vọng cuối cùng của Tàu Cộng by Le Nguyen (Danlambao) 1/26/2017.
chinas-xi-jinping-quyen-an-cuop-danlambao
Giặc cướp nước Xi Jinping.

Nước mất đã rõ lắm rồi!
Sao không đứng dậy còn ngồi bàn suông?
Nói nhiều thêm giận thêm buồn
Gọi toàn dân dậy diệt quân tham tàn
Quyết lòng giữ vững Nước Nam
Muôn năm còn mãi Dân Nam kiêu hùng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, February 03, 2017 1940 EST