Diệt Cọng Cứu Nước


Ngày nào còn lũ cọng nô
Việt Nam còn phải bưng bô lụy Tàu
Nước ta còn có mai sau
Là nhờ tuổi trẻ bên nhau chống Tàu
Anh em hãy đứng lên mau
Diệt bè cọng phỉ đang đầu độc dân
Nguy cơ huỷ diệt đến gần
Tương lai dân tộc đang cần chúng ta.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 16, 2017 2035 EST

www.vietnamexodus.info

View original post