Hiến máu cho ai?

Kính mời quý bạn xem bài: Tranh cãi về văn bản Bộ Y tế đề xuất ‘buộc’ hiến máu by BBC. 9 tháng 1 2017.
hien-mau
Những người cho máu.

Luật chi có luật lạ đời
Bắt dân hiến máu ông trời biết không?
Nghe càng tức giận cành hông
Tàu đang thiếu máu dân đông cần nhiều
Việt Nam phải đạt chỉ tiêu
Chín mươi triệu bịch cống triều mỗi năm?
Với chừng ấy máu hằng năm
Đủ tràn Hà Nội cuốn phăng lăng hồ
Đồng bào đứng dậy cùng hô:
Chấm dứt cọng sản bưng bô giặc Tàu
Chín mươi triệu sát cánh nhau
Một lòng giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Không nên mất máu từ từ
Một lần mất máu ngàn thu nước còn!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 10, 2017 2100 EST
1- Trung Quốc ‘thiếu máu’ trầm trọng