Trọng lú đi chầu

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc xác nhận chuyến thăm của Tổng bí thư Trọng by VOA.Ngày 08.01.2017.
trong-binh-3
Trọng Bình

Cuối năm hỏi Trọng đi đâu
Ai bắt Trọng phải đi chầu Bắc kinh?
Hắn sang lấn chiếm nước mình
Tự nhiên xây đảo đồn binh trú phòng
Thế mà Trọng cứ như không
Phải chăng Trọng đã bằng lòng chịu thua?
Giờ đây Tập gọi Trọng qua
Ắt là để Tập tặng quà thưởng công?
Trọng ơi biết nhục hay không?
Đứng đầu một nước cam lòng tay sai!
Xét mình là kẻ bất tài
Rút lui dành chổ nhân tài đứng lên
Quyết thề giữ nước vững bền
Toàn dân diệt cọng xây nền Tự Do.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, January 08, 2017 1925 EST