CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2017

happy-new-year-2017

CHÀO MỪNG NĂM HAI NGÀN MƯỜI BẢY
CẦU THẾ GIAN HẾT THẢY AN VUI
THÁI HOÀ DÂN CHỦ KHẮP NƠI
MUÔN DÂN HẠNH PHÚC SỐNG ĐỜI TỰ DO!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 31, 2016 1044 EST