Tuổi Trẻ ViệtNam – Chống Tàu Cứu Nước

Nước Việt Nam trông chờ tuổi trẻ
Cùng đứng lên lập thế chống Tàu
Việt Nam còn mãi ngàn sau
Nhờ nơi tuổi trẻ cùng nhau chống Tàu
Thanh niên ơi! Quân Tàu đang ở
Từ núi cao đến phố nước ta
Bắc Nam một dải sơn hà
Giặc Tàu mua đất xây nhà khắp nơi
Đứng lên đuổi con trời về nước
Noi gương xưa nối bước ông cha
Quyết thề bảo vệ nước nhà
Hy sinh ngăn chận nước ta thành Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 09, 2016 0000 EST

www.vietnamexodus.info

View original post