THỨC TỈNH LÀ CẦN THIẾT, NHƯNG CHƯA ĐỦ !

DIỆT CỌNG CỨU NƯỚC
ĐỨNG LÊN TIÊU DIỆT HÁN NÔ
CỨU ĐẤT NƯỚC KHỎI NHẬP VÔ VỚI TÀU
TRẺ GIÀ TRAI GÁI BÊN NHAU
QUYẾT TÂM GIỮ NƯỚC CHỐNG TÀU XÂM LĂNG!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, November 27, 2016 0725 EST

www.vietnamexodus.info

3d7fd-ke25cc258225cc2581t2b25c42591oa25cc2580n2bba25cc2589o2bve25cc25a325cc25822bmo25cc2582i2btru25cc259bo25cc259b25cc2580ng-mlbvnNguyễn Việt Nam(facebook)Những sự kiện dồn dập trong bốn tháng vừa qua đã làm cho nhiều người trước đây còn trông chờ vào „Đảng và Nhà nước“, cũng đã nhận ra: mối thảm họa mất nước diệt chủng đã gần kề, nhưng lãnh đạo đảng và nhà nước thì đã đứng hẳn về phía quân cướp nước!
Nhận rõ tính nghiêm trọng của những sự kiên đó, nhiều người đã dũng cảm lên tiếng thức tỉnh đồng bào: Họ là những nhà báo, nhà thơ, luật sư, giáo sư… và cả những vị tướng trong quân đội. Những người ấy đã quên mối nguy hiểm cho chính mình! Sự dấn thân dũng cảm của họ đã mang lại kết quả rõ rệt. Giữa tháng 7 năm 2016 trong „Câu chuyện gia đình với bức tâm thư…“ tác giả Phạm Hồng Thúy còn viết „Con tầu Đất Nước đã bị…

View original post 7,462 more words