Dân Việt chửi Quốc Hội rước Giặc Tầu vào chiếm Ba Đình

Toàn dân Việt hãy về Quốc Hội
Hỏi ai mời Tàu tới nhà ta?
Phải bây đã bán san hà?
Nay Tàu thị sát xem ta thế nào?
Hãy đứng lên đồng bào cả nước
Vì non sông cất bước lên đường
Đồng lòng bảo vệ quê hương
Quyết không để bọn bắc phương xéo giày
Đồng bào ơi chung tay đứng dậy
Diệt cọng nô thanh tẩy nước nhà
Việt Nam không thể thành ra
Một phần lãnh thổ china sau này
Đồng bào ơi chận ngày đen tối
Đưa đất nước vào lối tương lai
Mai sau Đất Việt ngắn dài
Tùy nơi Dân Việt đúng sai bây giờ.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 12, 2016 2255 EST

www.vietnamexodus.info

View original post