Bầu cử Mỹ và xung đột Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Bầu cử Mỹ và xung đột Biển Đông by Hồng Nga – BBC – Viết từ Washington D.C. 8 tháng 11 2016
i-voted

Bà hay Ông lên làm tổng thống
Vì nước Mỹ mà chống hay không
Con đường tiếp vận Biển Đông
Phải luôn mở ngõ giao thông đa chiều
Nước Việt Nam cần nhiều phòng bị
Hãy tự mình nung chí chống Tàu
Một lòng đoàn kết bên nhau
Quyết tâm giữ nước chống Tàu xâm lăng
Đồng bào ơi nghe chăng tiếng gọi
Của hồn thiêng sông núi Việt Nam
Đứng lên vì nước đừng tham
Ngăn đường Bắc thuộc quyết làm Quang Trung!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 09, 2016 2145 EST