Anh chết ngay lúc này vì dân tộc,chửi thẳng mặt CSVN và thách Tô Lâm, nhà hoạt động nói lên sự thật

Thanh niên rường cột nước nhà
Hy sinh gìn giữ sơn hà Việt Nam
Ngày nào đảng cọng gian tham
Còn quyền cai trị nước Nam thành Tàu
Toàn dân cả nước hãy mau
Đứng lên diệt cọng chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 31, 2016 2300 EST

www.vietnamexodus.info

View original post