BIỆN PHÁP CUỐI CÙNG !

Toàn dân vùng dậy ai ơi!
Độc tài áp bức đi đời nhà ma
Đứng lên diệt cọng gian tà
Cứu nguy xã tắc sơn hà Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, October 25, 2016 0555 EST

www.vietnamexodus.info

Ngoc Duc Nguyen(facebook)Trong lời nói đầu của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền có đoạn “Xét rằng nhân quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức”.

View original post 470 more words