Nhấn chìm Đảng trong biển nước

Kính mời quý bạn xem bài: Ba tỉnh miền Trung chìm trong biển nước by RFA 2016-10-15
chim-trong-bien-nuoc
Hà Tĩnh chìm trong biển nước

Bắc miền Trung chìm trong biển nước
Phần do trời phần bởi đảng ta
Hàng năm trời khiến mưa sa
Đảng ngu xả lũ thành ra ngập tràn
Lũ đảng này hung tàn hết biết
Chúng thừa cơ quyết giết dân lành
Để cho được bụng đàn anh
Xóa tan rác độc của anh Tàu Đài
Nước đã dâng đem tai họa đến
Hỡi người dân yêu mến nước Nam
Một lòng đoàn kết Bắc Nam
Đứng lên diệt lũ quan tham thân Tàu.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 15, 2016 2345 EST
1- Hà Tĩnh xả lũ quá nhanh, người dân trở tay không kịp.
2- Miền Trung Việt Nam: lụt lớn và xả lũ