KHẨN CẤP . Tình hình báo động ngày càng nóng

www.vietnamexodus.info

My Hanh Nguyễn(facebook)CSVN đã đi chuyển đám ” đội quần ” đến các vùng Vũng Án, Kỳ Anh , Formosa theo chỉ thị của Chệt cộng để bảo vệ cho đám Chệt trong đó và sẳn sàng đàn áp dân Việt Nam , có thể sẽ đẫm máu và trở thành một Thiên An Môn thứ hai !!!!!

View original post 1,084 more words