Lính Tàu cộng công khai xuất hiện ở Đà Nẵng.

Kính mời quý bạn xem bài: Quân đội Trung cộng công khai xuất hiện ở Đà Nẵng. by Nguyễn Quang Duy
Lính Tàu ở Đà Nẵng
Lính Tàu ở Đà Nẵng

Lính Tàu có mặt nơi đây
Phải chăng nước Việt tới ngày tiêu vong?
Toàn dân ơi! Xin hãy đồng lòng
Đứng lên đánh đuổi giặc trong giặc ngoài
Giặc Tàu giúp đảng tác oai
Thi hành hiệp nghị lâu dài Thành Đô
Đứng lên gìn giữ cơ đồ
Tàu đang xâm lấn cõi bờ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, May 13, 2016 2130 EST