Tưởng niệm Vua Hùng năm 2016


Đền Hùng
Đền Vua Hùng

Hôm nay giỗ Tổ Hùng Vương
Nhớ Người dựng nước mở đường Văn Lang 1
Tính năm con số bốn ngàn
Bắc phương thống trị hơn ngàn năm xưa!
Nghờ Ngô Vương, giặc mới chừa
Để ta độc lập cho vừa lòng dân
Đinh Lê Trần Lý chống xâm
Nhưng nay cọng sản âm thầm cầu xin
Thành Đô rò rỉ thông tin
Anh Linh Mười Giáp Đồng xin thành Tàu
Tỉnh, Khu Tự Trị như nhau
Cũng đều mất nước về Tàu mà thôi
Nguy cơ mất nước đến rồi
Năm hai mươi tới than ôi! Việt cùng!
Toàn dân chín chục triệu hùng
Đứng lên diệt cọng, chung lưng chống Tàu
Mới mong đất Việt về sau
Vẫn còn là nước sát Tàu muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, 16, 2016 1200 EST
1- Nước Văn Lang