Trung Cộng tiếp tục xây đảo nhân tạo

Kính mời quý bạn xem bài:  Trung Cộng tiếp tục xây đảo nhân tạo
by Trần Thị Sông Dinh , Calitoday, 09/02/2016 12:25
China's man made island in Trường Sa
China’s man made island in Trường Sa

Ai người giữ nước hôm nay
Sao không ngăn chận bàn tay Hán Tàu
Nếu không đủ sức đánh nhau
Đưa ra quốc tế mưu cầu công tâm
Nước nào là chủ phải cần
Trưng ra bằng cớ chủ nhân khi nào?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, Febuary 09, 2016 2340 EST