Ấn Độ-Việt Nam trêu gan Trung Quốc với vệ tinh quan sát Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài:  Ấn Độ-Việt Nam trêu gan Trung Quốc với vệ tinh quan sát Biển Đông by  Tú Anh , RFI – Đăng ngày 25-01-2016 Sửa đổi ngày 25-01-2016 14:56
Một vệ tinh trên quỹ đạo
Một vệ tinh trên quỹ đạo

Việt Nam nào dám trêu gan
Ba Đình thái thú đã vâng lịnh Tàu
Thành Đô hiệu lực đến mau
Cả giang sơn Việt chứ đâu biển dầu
Bừng bừng lữa giận lên đầu
Hận đồ bán nước bắt cầu hán nô
Lâu nay giặc cướp mưu mô
Hại người đắp đảo ai mà không hay
Thế nhưng Việt cọng bó tay
Giữ yên nguyên trạng như ngày hôm qua
Dâng thiên tử Tập làm quà
Núi sông biển đảo có là đáng chi
Vệ tinh quan sát làm gì
Khi không chống cự làm chi chúng cười
Việt Nam chín chục triệu người
Lẽ nào khuất phục bọn người vong nô
Đứng lên chống lại giặc hồ
Bảo toàn đất Việt cơ đồ Hùng Vương.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, January 27, 2016 0100 EST