Bắc Kinh sẽ không gây chiến quanh các đảo tranh chấp

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông : « Bắc Kinh sẽ không gây chiến quanh các đảo tranh chấp » by RFI, Đăng ngày 25-01-2016 • Sửa đổi ngày 25-01-2016 15:41
Lưỡi bò Tàu
Lưỡi bò Tàu

Tàu không gây chiến thì ai
Hoàng Sa bảy bốn vào tay giặc Tàu
Tàu không gây sự đánh nhau
Gạc Ma tám tám vì đâu xa lìa
Tàu giờ bám trụ ngoài kia
Chỉ chờ sơ hở là chìa móc câu
Như tằm bò ngọn lá dâu
Từ từ mà gậm ăn lâu no tròn
Như dầu loang khắp các hòn
Tàu bao vây kỷ hết còn phải lo
Mưu sâu kế độc giặc hồ
Đầu môi thơn thớt ai ngờ rằng gian
Thêm tên lú Trọng quy hàng
Tiếp tay với giặc để làm hán nô
Đứng lên cứu lấy cơ đồ
Chống Tàu diệt lũ bưng bô Bắc triều.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, January 26, 2016 1855 EST