Đặc phái viên của Tập Cận Bình thăm Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Đặc phái viên của Tập Cận Bình thăm VN by BBC, 25 tháng 1 2016
Ông Bounhang Vorachith được bầu làm tân Tổng Bí thư ĐCS Lào
Ông Bounhang Vorachith được bầu làm tân Tổng Bí thư ĐCS Lào

Tập Bình gửi đặc phái viên
Sang thăm Lào Việt xem thiên bên nào
Hai đàng đại Hán, Hồng mao
Phải chắc Bốn Tốt được vào vòng trong
Để cho kế hoạch Biển Đông
Không cần lấn chiếm vẫn xong gọn gàn
Ba Ếch nếu có làm càng
Cờ ngăn khủng bố sẽ tràn Nam Quan
Tránh cho dân khỏi chết oan
Ba X xin rút hò khoan phê liền
Nay mai ắt có lụy phiền
Diệt ruồi đả chuột biết miền nào an?
Đầy ly giọt nước đã tràn
Không làm cách mạng thì sang Hoa Kỳ
Donald cũng hiệu bánh mì
Ba lê 3x đều thì như nhau
Còn hơn ở lại theo Tàu
Ngân Quang Trọng Phúc đời sau chê cười
Xưa nay trong đạo làm người
Những thằng bán nước muôn đời ô danh
Hỡi người dân Việt hùng anh
Đứng lên giữ vững lũy thành Việt Nam.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, January 25, 2016 1940 EST
1- Đặc sứ của ông Tập Cận Bình thăm Việt Nam