ASEAN nhận lời mời dự thượng đỉnh với Mỹ

Kính mời quý bạn xem bài:
ASEAN nhận lời mời dự thượng đỉnh với Mỹ by Thanh Phương, RFI, Đăng ngày 24-12-2015 Sửa đổi ngày 24-12-2015 13:13
Lãnh đạo ASEAN nhân thượng đỉnh Kuala Lumpur, Malaysia tháng 11-2015
Lãnh đạo ASEAN nhân thượng đỉnh Kuala Lumpur, Malaysia tháng 11-2015

Lần này đến Mỹ là ai?
Trọng Hùng Sang Dũng tay sai của Tàu?
Họp xong báo cáo cho Tàu
Khác gì mật thám của Tàu gửi sang
Ai người trí dũng can trường
Thương Dân yêu Nước kiên gan chống trời
Thì nên qua họp cùng người
Kết liên sức mạnh nói lời phân minh
Biển Đông của Việt Nam mình
Còn Tàu giặc cướp lấn mình mà thôi
Sử ghi còn lại muôn đời
Mang danh bán nước mọi người cười chê
Đồng bào ơi! Hãy quyết thề
Chống Tàu gìn giữ sơn khê Lạc Hồng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 25, 2015 1115 EST