Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tập Cận Bình

Kính mời quý bạn xem bài:
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến ông Tập Cận Bình của Gia Hân, BÁO ĐẤT VIỆT
Phòng hội Tập Cận Bình tiếp Nguyễn Sinh Hùng
What is the landscape in the picture hanging in the meeting room?

Tập Hùng tháng trước gặp nhau
Nay đi báo cáo cho Tàu chi đây?
Phải chăng cuộc gặp lần này
Báo trình nhân sự để thầy thông qua?
Thiệt là ô nhục đảng ta
Đảng còn như thế nước ra thế nào?
Sang năm đảng cử ai vào
Phải nằm trong bản đã trao Tập Bình
Rõ ràng nô dịch Bắc kinh
Là bầy tôi tớ Ba Đình Hùng Sang
Năm năm nữa quy hàng
Than ôi Đất Việt đổi sang thành Tàu
Đồng bào ơi! Đứng dậy mau
Cứu nguy Tổ quốc chống Tàu xâm lăng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, December 24, 2015 0000 EST
1- Nguyễn Sinh Hùng đi sứ
2- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến ông Tập Cận Bình
3- Thêm giả thiết về hội nghị Thành Đô

Advertisements