70 người Việt đứng tên mua 137 lô đất cho người Trung Quốc

Kính mời quý bạn xem bài:
70 người Việt đứng tên mua 137 lô đất cho người Trung Quốc

Khiếp thay ma lực kim tiền
Bảy mươi người Việt đảo điên theo Tàu
Đứng tên mua đất cho Tàu
Chính là giúp giặc vào sau sân nhà
An ninh hệ trọng quốc gia
Khu đất nhạy cảm phải là của ta
Vùng này đáng lý phải là
Vòng đai quân sự để ta canh phòng
Giờ đây đau xót cả lòng
Đất ta giặc ở trông chừng Tiên Sa
Đồng bào ơi! Giặc vào nhà
Hãy cùng bảo vệ đất Đà Nẵng ta.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, December 05, 2015 2125 EST
1- Người Trung Quốc nhờ mua 137 lô đất ‘nhạy cảm’ ở Đà Nẵng