Lịch Sử và Dân Tộc

Kính mời quý bạn xem bài:
Lịch Sử và Dân Tộc cuả Bảo Giang (Danlambao)
bualiemlichsu-danlambao
Búa Liềm Lịch Sử-danlambao

Hồ Chí Minh, người Tàu giả mạo
Nguyễn Ái Quốc, để tạo lầm than
Âm mưu biến nước Việt Nam
Thành khu tự trị An Nam thuộc Tàu
Đồng bào ơi! Hãy mau thức tỉnh
Chống giặc Tàu lừa phỉnh dân ta
Mưu sâu chiếm lấy sơn hà
Chỉ năm năm nữa nước ta không còn
Ai dân Việt sắc son vì nước
Xin đứng ra cứu nước lần này
Gái trai già trẻ có hay
Đứng lên diệt cọng ra tay chống Tàu.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 04, 2015 2028 EST
1- Hơn 20 điều nên biết về Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh của Phan Châu Thành
2- Lại thêm tài liệu viết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Trung Quốc của Phạm Quế Dương