Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Cọng sản là một loài cỏ dại
Là loài trùng độc hại sinh sôi
Nở trên rác rưởi cuộc đời
Mọc trên đổ nát của thời chiến tranh.

Dalai Lama


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 26, 2015 1340 EST