Nguyễn Mai Trung Tuấn

Kính mời quý bạn xem bài: Làm theo lời bác Hồ dạy, cháu ngoan bị đi tù Nguyễn Bá Chổi (Danlambao).

nguyen-mai-trung-tuan


Khi còn cọng sản bất công
Người dân cùng khổ hết mong công bình
Toàn dân kéo đến Ba Đình
Đập tan đảng cọng dân mình mới yên
Hỡi dân oan khắp ba miền
Chờ bao giờ mới phá xiềng cọng nô?
Nhà tan vì bởi giặc Hồ
Rước voi giặc Hán giày mồ Việt Nam
Đứng lên toàn thể dân Nam
Quyết tâm tận diệt quan tham lụy Tàu
Trẻ già đoàn kết bên nhau
Tiến lên vì nước chống Tàu liều thân!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 25, 2015 2100 EST
1- NGUYỄN MAI TRUNG TUẤN: BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG
2- CÔNG AN THẠNH HOÁ LONG AN TỰ LÀM KHỔ MÌNH