Làm gì khi lịch sử lâm nguy?

Kính mời quý bạn xem bài: Làm gì khi lịch sử lâm nguy? Vũ Bất Khuất (Danlambao)
tuonglai-quakhu-danlambao
Người dân mù sử nước nhà
Làm sao biết được nước ta kiêu hùng
Khởi đầu mười tám vua Hùng
Sau bao hào kiệt đã cùng đứng lên
Chống quân giặc Hán tham tàn
Giữ  non sông Việt được an cõi bờ
Chiến công hiển hách khó ngờ
Ai tin châu chấu đang chờ đá xe
Ân Đường Tùy Tống không dè
Nguyên Minh Thanh Cọng một bè thua đau
Hãy cùng ôn sử bên nhau
Mới mong đất nước ngàn sau vững bền
Học sinh nhà giáo đứng lên
Đòi ghi sử Việt vào tên học trình.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 23, 2015 2200 EST
1- Bãi bỏ môn lịch sử trong chương trình phổ thông trung tiểu học – bước đầu chuẩn bị cho âm mưu Hán hóa – Lê Dủ Chân (Danlambao)
2- Bỏ môn sử là đúng quy trình – Ông Bút (Báo Tổ Quốc)