BÁO ĐỘNG ĐỎ: TC DÙNG CHIÊU “NGƯỜI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT” BẰNG THỰC PHẨM ĐỘC “MADE IN CHINA”

Kính mời quý bạn xem bài:
BÁO ĐỘNG ĐỎ: TC DÙNG CHIÊU “NGƯỜI VIỆT GIẾT NGƯỜI VIỆT” BẰNG THỰC PHẨM ĐỘC “MADE IN CHINA”. Nguyễn Vĩnh Long Hồ trên hon-viet.co.uk
No Made in China

Đồng bào cẩn trọng thức ăn
Đến từ Tàu cọng sẽ lăn ngã đùng!
Bọn Tàu thâm độc đã dùng
Độc chiêu ám hại người dùng vô tâm
Xin đồng bào nhớ đừng lầm
Khi dân Việt hết thổ lâm thuộc Tàu
Đồng bào hãy tỉnh ngộ mau
Diệt bè bán nước, cùng nhau chống Tàu
Để cho Đất Việt ngàn sau
Quốc gia độc lập với Tàu muôn năm.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 21, 2015 1027 EST
1- Sách lược diệt chủng dân tộc Việt Nam của Tàu cộng Nguyễn Vĩnh Long Hồ.